Doneren?
Ontwerp en realisatie: HETWORKS

Beleidsplan

Hulpaktie Doboj is tijdens en na de Balkan oorlog ontstaan uit particulier initiatief. Tijdens en na de oorlog kwamen er hulpvragen vanuit het oorlogsgebied voor kleding, medicijnen, verbandmiddelen en ook voedsel.

Met diverse hulpkonvooien werd de plaats Doboj bezocht.  Na de oorlog richtte de hulp zich met name op de opvang van kinderen die zonder thuis of onderdak waren.

Op 9 december 1998 werd de Stichting opgericht en kreeg de naam Stichting Hulpaktie Doboj.

De statutaire doelstelling luidt: het verlenen van hulp aan hulpbehoevenden, met name zwerfkinderen in Doboj (Bosnië) en omgeving, het bevorderen van begrip voor omstandigheden waarin hulp, zulks in de meest uitgebreide zin van het woord, gewenst is, het werven van fondsen ter financiering van die hulp en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord en ongeacht religie of bevolkingsgroep.

Afwezigheid van winstoogmerk

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestemming liquidatiesaldo

Een eventueel batig saldo bij ontbinding van de stichting wordt conform de notarieel vastgelegde statuten, zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

Missie statement.

De Stichting Hulpaktie Doboj, trekt zich het lot aan van mensen die onder een mensonwaardige situatie moeten leven door externe omstandigheden van oorlogsgeweld, werkeloosheid en slechte sociale omstandigheden en economische crisis in Bosnië, met kerngebied de plaats Doboj.

Zij  doet dat door huisvesting van ontheemde kinderen in een gezinshuis te Doboj, door kinderen financieel te steunen en te plaatsen in Bosnische pleeggezinnen, het uitdelen van voedsel, zaaipakketten, kleding, medicijnen en hulpmiddelen voor invalide kinderen en indien nodig volwassenen.

Diverse succesvolle kredieten zijn verstrekt voor het opzetten van kleine bedrijfjes.

De Stichting onderscheidt zich daarin door een enorme betrokkenheid ter plaatse, door de permanente aanwezigheid van een Nederlandse medewerkster, die het gezinshuis runt en de nodige hulpvragen ter plaatse inschat.

Daarnaast is de betrokkenheid op de plaatselijke bevolking erg groot, doordat bestuur er 4 à 5 keer per jaar een bezoek brengt. Een van de bestuursleden spreekt de taal.

Er wordt vooral gekeken naar duurzame hulp. Noodhulp wordt gegeven in geval van acute honger of ernstige ziekte.  Steeds wordt gelet op zelfwerkzaamheid van de mensen ter plaatse en of de geboden oplossingen ook duurzaam zijn.

De totale aanwezigheid in het gebied bedroeg per december 2013 twintig jaar. Bijna 60 kinderen werden voor kortere of langere tijd opgevangen in het gezinshuis, buiten honderden kinderen die in pleeggezinnen werden verzorgd op kosten van de stichting.

Beheer.

Elders op de site bevinden zich de diverse financiële verantwoordingen over het gevoerde beleid.

De boekhouding wordt zowel in Nederland als in Bosnië gedaan met behulp van accountants ter plaatse. Wij zijn verplicht voor de Bosnische fiscus verantwoording af te leggen over onze  uitgaven in Bosnië.  Samen met accountantskantoor MKB accountants te Veenendaal leggen wij verantwoording af voor de Nederlandse belastingdienst en aan onze sponsoren.

Op basis van de geschatte inkomsten wordt jaarlijks volgens een vastgesteld budget in Bosnië gewerkt. Maandelijks wordt het benodigde geld naar Bosnië overgemaakt.

Kostenbeleid

Het beleid wordt uitgevoerd zonder betaalde krachten in Nederland.  Alles wordt door vrijwilligers gedaan, zelfs zonder kostenvergoeding. De sponsorgelden worden vrijwel voor 98% ter plaatse in Bosnië besteed.  In Bosnië wordt alleen een salaris betaald aan de Nederlandse medewerkster.  Voor deze medewerkster wordt belasting in Bosnië afgedragen omdat zij in dienst is van een Bosnische stichting.

De hulpen in het gezinshuis worden door de sociale dienst ter plaatse betaald, waar de Stichting intensief mee samenwerkt.

Diverse kinderen zijn door deze dienst bij ons geplaatst.

Alle andere onkosten komen voor rekening van de Stichting.

De beloning voor de beleidsbepalers is € 0,-

Vrijwel alle kosten worden door de vrijwilligers zelf gedragen.

De boekhouding wordt onder toezicht en controle van de accountant (voornoemd) uitgevoerd door het bestuur.

Contactgegevens

Stichting Hulpaktie Doboj
Adres:
Doornboomspark 21,
3925 KL Scherpenzeel.

E-mail: doboj@doboj.nl
Telefoon: 06 2053 9017

IBAN: NL53 RABO 0395 1014 41